Gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van de website WieWasWie.nl (hierna WieWasWie) zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. WieWasWie raadt je aan de gebruiksvoorwaarden en het privacyreglement goed door te nemen voordat je van de website gebruik maakt.

De dienst WieWasWie wordt je via internet aangeboden door het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis (hierna: CBG). Aan het gebruik van WieWasWie zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door WieWasWie te gebruiken, ga je hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Het CBG levert een dienst via het internet, namelijk WieWasWie, waarmee je onderzoek kan doen naar de geschiedenis van uw familie op basis van historische documenten.

1.2 Zonder registratie en betaling is de zoekfunctie op WieWasWie te gebruiken. Wanneer je jezelf registreert, zul je gratis gebruik kunnen maken van uitgebreidere zoekopties op WieWasWie. Aan het volledige gebruik van alle functies die WieWasWie te bieden heeft, is een vergoeding verbonden.

1.3 Wanneer je je registreert voor WieWasWie wordt er een account aangemaakt waarop je direct kunt inloggen en waarmee je direct gebruik kunt maken van WieWasWie. Gegevens die WieWasWie van jou verzoekt bij het aanmaken van een account, dien je naar waarheid in te vullen.

1.4 Je dient de toegang tot jouw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dien je strikt geheim te houden. Het CBG mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf jouw account na aanmelding met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, onder jouw leiding en toezicht gebeurt. Om niet aangesproken te worden door het CBG voor eventuele handelingen van derden, dien je tijdig bij het CBG te melden dat een ander jouw wachtwoord kent.

1.5 Je account is strikt persoonlijk en dient enkel door jou gebruikt te worden. Het is verboden om je account te delen met eventuele derden.

1.6 Bij het gebruik van of het aanmaken van een account op WieWasWie worden jouw persoonsgegevens verwerkt in de gebruikersdatabase van WieWasWie. Je geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die noodzakelijk zijn om de diensten op WieWasWie te kunnen aanbieden. Raadpleeg het privacyreglement van WieWasWie.nl voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden WieWasWie te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2 Het is verboden om schade toe te brengen aan systemen of netwerken van het CBG of haar toeleveranciers, dan wel om andere (internet)gebruikers te hinderen in het gebruik van WieWasWie. Hieronder wordt onder andere verstaan: het doen van denial-of-service aanvallen, het massaal downloaden van gegevens en andere handelingen die de systemen of netwerken van het CBG of haar toeleveranciers overbelasten of normaal gebruik van WieWasWie verhinderen.

2.3 Indien het CBG constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag het CBG zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4 Indien naar het oordeel van het CBG hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van het CBG of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is het CBG gerechtigd alle maatregelen te nemen die wettelijk zijn toegestaan en die het CBG redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 Het CBG is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.6 Het CBG kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op jou verhalen. Je vrijwaart het CBG van alle claims van derden die voortvloeien uit het schenden van de, in dit artikel genoemde, gedragsregels door jou.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Het CBG spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 Het CBG onderhoudt WieWasWie actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3 Het CBG mag van tijd tot tijd de functionaliteit van haar dienst aanpassen. Daarbij zijn je feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist het CBG zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert, een en ander in afstemming met de Deelnemersraad.

3.4 Het CBG zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per e-mail, tijdens reguliere kantooruren. Klachten of vragen kunnen gemaild worden naar de helpdesk van WieWasWie.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 WieWasWie, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van het CBG of haar toeleveranciers. Informatie en afbeeldingen mag u, in het kader van uw stamboomonderzoek en slechts voor eigen studie of gebruik, kopiëren en gebruiken. In alle andere gevallen, waaronder voor commerciële doeleinden, is het verboden om (delen van) de in dit artikel bedoelde intellectuele rechten te kopiëren of gebruiken.

4.2 Informatie die je invoert bij het gebruik van de dienst, zoals zoekopdrachten, is en blijft van jou. Het CBG heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van gebruik voor analyse van websitegebruik of andere diensten van het CBG.

4.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan het CBG besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4 Indien je informatie stuurt naar het CBG, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geef je haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die je nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.5 Het CBG zal geen kennis nemen van privégegevens die je invoert tijdens het gebruik van haar dienst, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of het CBG daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal het CBG zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan de toegang tot en het gebruik van alle functionaliteiten van WieWasWie is een vergoeding verbonden. Op de website wordt je gewezen op de kosten voor het gebruik van de volledige dienst. Op de website worden tevens eventuele kortingen (bijvoorbeeld voor vrienden van het CBG) vermeld. Deze vergoeding moet vooraf worden voldaan.

5.2 Betaling kan worden verricht via iDealbetaling, creditcard of volgens andere betaalinstructies op de website.

5.3 Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op jouw uitdrukkelijke verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van het CBG beperkt tot het bedrag dat je hebt betaald voor het gebruik van WieWasWie in de maand voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2 Het CBG is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij het CBG meldt.

6.4 In geval van overmacht is het CBG nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij jou ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur

7.1 Een abonnement op toegang tot en gebruik van alle functionaliteiten van WieWasWie gaat in op het moment dat je het abonnement via de website afsluit en CBG de daar eventueel aan gekoppelde betaling voor het abonnement heeft ontvangen.

7.2 De looptijd van het in lid 1 bedoelde abonnement is afhankelijk van je keuze. Er kan onder andere gekozen worden voor een looptijd van één maand en één jaar.

7.3 Na de in lid 2 bedoelde looptijd eindigt het abonnement. Indien je het abonnement niet actief verlengt, vervallen de rechten die aan het abonnement zijn verbonden.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1 Het CBG mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in artikel 7) aanpassen. Voor niet betalende gebruikers geldt dat het CBG deze voorwaarden op ieder moment mag aanpassen.

8.2 Het CBG spant zich in om de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aan te kondigen via de dienst zodat je daar kennis van kunt nemen.

8.3 Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kun je tot de datum van inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden of prijzen jouw abonnement opzeggen. Gebruik van WieWasWie na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde voorwaarden of prijzen.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op deze voorwaarden en overeenkomsten met het CBG is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met WieWasWie.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin het CBG gevestigd is.

9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vast staat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door het CBG wordt geacht juist te zijn, tenzij je tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6 Het CBG is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die WieWasWie of de betreffende dienst van haar overneemt.