Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op het bezoeken van de website WieWasWie.nl en de raadpleging van het op de website geplaatste materiaal.

 

WieWasWie
WieWasWie is een website die door Stichting Archiefprgrammatuur (STAP) is ontwikkeld. STAP is in 1989 door Nederlandse erfgoedinstellingen opgericht als stichting zonder winstoogmerk.  

WieWasWie wordt geëxploiteerd door het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), gevestigd aan het Prins Willem-Alexander Hof 22, 2595 BE in Den Haag, tel. 070-3150500 (niet voor inlichtingen over gebruik WieWasWie, mail daarvoor de helpdesk). Postadres: Postbus 11755,  2502 AT Den Haag. BTW nummer NL002869007B01. Het CBG staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41149193.

WieWasWie kan verwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Omdat wij geen invloed op deze websites en hun informatie hebben, stellen wij ons niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
Op WieWasWie is het Nederlands recht van toepassing. Door het bezoeken en gebruiken van onze website en haar informatie, verklaar je je akkoord met het Nederlands recht. Alle geschillen met betrekking tot deze website of de disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

Het materiaal
Het materiaal op WieWasWie.nl komt van deelnemende Nederlandse erfgoedinstellingen en van gebruikers zelf. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt in eerste instantie bij de partijen en personen die het desbetreffende materiaal via WieWasWie.nl aanbieden.

Het op WieWasWie.nl aangeboden materiaal wordt door WieWasWie niet op inhoud, auteursrechtelijke status of op feitelijke juistheid gecontroleerd. WieWasWie garandeert dan ook niet dat het materiaal dat via WieWasWie.nl ter beschikking wordt gesteld, of dat via de op WieWasWie.nl geplaatste links naar websites van derden toegankelijk is, (i) rechtmatig, (ii) juist, (iii) volledig en/of (iv) up-to-date is. WieWasWie sluit alle aansprakelijkheid hiervoor uit, indien en voor zover wettelijk toegestaan.

Op het materiaal van WieWasWie.nl, met inbegrip van teksten, look and feel, audio- en/of visueel materiaal, vormgeving, merken, logo's en welke andere informatie dan ook, rusten intellectuele eigendoms- en databankrechten die aan WieWasWie, haar licentiegevers en/of de gebruikers toebehoren.

Het door gebruikers en de redactie op WieWasWie.nl geplaatste materiaal wordt onder Creative Commons-licenties beschikbaar gesteld. Een uitzondering hierop vormen de merkna(a)m(en) en logo('s) van WieWasWie en/of haar partners. Deze merk- en/of handelsna(a)m(en) en logo('s) mogen niet worden gebruikt zonder dat WieWasWie of de partners hiervoor vooraf op papier toestemming hebben gegeven, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

Bezoekers van WieWasWie.nl zijn verplicht zich, bij de raadpleging en eventueel (her)gebruik van het materiaal, aan de voorwaarden van de toepasselijke Creative Commons licenties te houden.

Wet bescherming persoonsgegevens
Degene die persoonsgegevens openbaar maakt, is het met oog op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ten aanzien van levende personen verplicht om:

  1. De levende personen van wie persoonsgegevens op internet worden geplaatst in kennis te stellen van de plaatsing van hun gegevens en van het doel daarvan, alvorens tot plaatsing over te gaan. Bijvoorbeeld bij het koppelen van levende personen aan een stamboom.

  2. Vóór het plaatsen van de persoonsgegevens van levende personen op internet de betrokkenen in kennis te stellen van de verwerking daarvan. Bijvoorbeeld bij het uitwisselen van persoonsgegevens van levende personen aan derden.

  3. Van levende personen ondubbelzinnig toestemming verkregen te hebben voor gebruik van de gegevens van de persoon van wie de gegevens zijn of van diens direct betrokkenen.

Degene die persoonsgegevens openbaar maakt, heeft daarnaast volgens de Wbp de plicht ten aanzien van levende personen:

  1. Persoonsgegevens van levende personen die op internet zijn geplaatst op gezag van betrokkene te (doen) laten verwijderen (zonder opgave van redenen).

  2. Persoonsgegevens van levende personen die op internet zijn geplaatst op gezag van betrokkene te (doen) laten wijzigen.

  3. De persoonsgegevens te melden aan het College Bescherming Persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen over WieWasWie.nl, het materiaal dat op deze website staat en/of deze disclaimer kun je contact opnemen met WieWasWie via helpdesk@wiewaswie.nl. Wij garanderen echter niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten op tijd worden ontvangen en/of verwerkt. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet of het te laat ontvangen of verwerken van berichten.

Wanneer een bezoeker op WieWasWie.nl geplaatst materiaal ziet, dat inbreuk maakt op rechten en/of gerechtvaardigde belangen van hem of van een andere persoon, kan hij dit melden bij WieWasWie. Meer informatie over dit onderwerp en over de geldende voorwaarden zijn te vinden op de pagina Melding inbreukmakend materiaal.

Meer informatie over de privacy van bezoekers lees je in ons privacyreglement.